مباشر بر اساس ماده ۲۱ قانون نظام صنفی هر فرد صنفی ملزم به داشتن پروانه کسب برای واحد کسبی خود میباشد حال اگر همکار محترمی دارای دو یا چند واحد کسبی باشد یا خود قادر به حضور در محل کسب نباشد لازم است ضمن دریافت پروانه کسب برای هر واحد ، مباشر واجد صلاحیتی را به منظور اداره امور دیگر واحدها با تنظیم قرارداد مباشرت به اتحادیه معرفی تا کارت مباشرت بنام وی صادر و تسلیم گردد.

مدارک مورد نیاز

  • معرفی نامه از صاحب پروانه کسب
  • كپی شناسنامه مباشر از تمام صفحات
  • كپی كارت پایان خدمت
  • كپی كارت ملی پشت و رو
  • كپی آخرین مدرك تحصیلی
  • عكس جدید ۴ قطعه
  • تكمیل قرارداد مباشرت